Požehnané Vánoce

Přejeme Vám požehnané prožití Vánočních svátků, kdy se naděje mění v radost. Ať jsou Vaše domovy naplněny, láskou, pochopením, respektem jedněm k druhým, soucitem k trpícím a srdce ať jsou naplněna božím pokojem. Kéž nám vzpomínka na bloudící rodinu, která hledala přístřešek, která dala nový směr naším životům, promlouvá do životů nejen o Vánocích, ale i po celý nadcházející rok.
„Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“ (Leviticus 19, 33-34)